Digitala spel och andraspråksinlärning

digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt drog våra projektkollegor Emmanuel Acquah och Heidi Katz slutsatsen att digitala inlärningsspel är effektiva verktyg för språkinlärning. Resultaten visar att studier som genomförts i en formell lärmiljö resulterade i positiv språkinlärning. Digitala spel för lärande kan gynna spelarnas språkinlärning, affektiva och psykologiska tillstånd, digitala kompetens, och deltagande. Sex viktiga […]