Digitala spel och andraspråksinlärning

I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt drog våra projektkollegor Emmanuel Acquah och Heidi Katz slutsatsen att digitala inlärningsspel är effektiva verktyg för språkinlärning. Resultaten visar att studier som genomförts i en formell lärmiljö resulterade i positiv språkinlärning. Digitala spel för lärande kan gynna spelarnas språkinlärning, affektiva och psykologiska tillstånd, digitala kompetens, och deltagande. Sex viktiga spelelement som påverkar resultaten framhölls särskilt. Dessa är:

  1. Enkel användning
  2. Utmaningar, inom området för proximal utveckling
  3. Belöningar och feedback
  4. Kontroll eller autonomi
  5. Målinriktning
  6. Interaktivitet


Det behövs dock mer forskning om hur digitala spel för lärande kan implementeras i klassrummet på bästa sätt.