Spelet Sprok

Sprok är ett digitalt andraspråksspel som riktar sig till migranter, vanliga klassrum och privata konsumenter. Sproks utveckling har sin grund i den stora skillnaden i resultat mellan elever med invandrarbakgrund och elever med inhemsk bakgrund, och de utmaningar som många vuxna invandrare ställs inför när det gäller att få arbete på grund av otillräckliga språkkunskaper.

Att stödja andraspråksinlärningen är avgörande för att förbättra de utbildningsmässiga, ekonomiska och sociala möjligheterna för invandrargrupper. Sproks design kommer att uppmuntra tillväxt i det finländska och internationella samhället genom att utveckla språkliga färdigheter som ett nyckelmaterial i klassrum med både elever med och utan invandrarbakgrund.

Sprok är utformat för att komplettera traditionella arbetsböcker samtidigt som lärarna kan se elevernas framsteg. Även om Sprok är utformat för att möta behoven hos elever i klassrum, är det väl lämpat för privat konsumentanvändning och har därmed fördelar för att öka antalet högkvalificerade arbetstagare, vilket fyller gapet i den åldrande finska och globala befolkningen.

Det unika med Sprok är att det bygger på den högt ansedda finska nationella läroplanen, den gemensamma europeiska referensramen för språkkunskaper (CEFR), akademisk forskning och kulturell kunskap. Dessutom kommer det att ha följande utbildningsfunktioner: en lärarbackend, en enspråkig strategi (använder svenska för att lära ut svenska), samarbetsspel, en utforskbar miljö, en design som möjliggör expansion till en bredare publik och en feedbackalgoritm för att förbättra inlärningen. Spelet kommer att utvecklas i en iterativ process som kräver aktiv medverkan av potentiella slutanvändare. Detta säkerställer att spelet är både pedagogiskt, roligt och attraktivt för olika intressenter.

Projektet har fått Research to Business-finansiering från Business Finland för 2023-2025 där syftet är att utvärdera olika kommersialiseringsvägar för att hitta den bästa affärsstrategin för Sprok för att göra det till ett framgångsrikt globalt pedagogiskt spel för digital andraspråksinlärning. Ett ytterligare syfte är att fortsätta den tillämpade forskningen om Sprok.