Jämlikhet och integration är vår vision

REDIT utvecklar ett digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

Language is a gatekeeper. Acquire it and it opens every door into a culture.

– Emmanuel Acquah, projektledare

Om REDIT

I Finland ökar antalet elever med invandrarbakgrund och att lära sig värdlandets språk möjliggör framgångsrik integrering i samhället. Att kommunicera med kamrater och lärare, lära sig i integrerade klassrum, ha större valmöjligheter gällande (högre) utbildning och arbete samt att förstå sina rättigheter i samhället, är några exempel på möjligheter som en god andraspråksinlärning bidrar till. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dock färre än en av tre invandrare i Finland en avancerad nivå av finska eller svenska. För att tillgodose behoven hos nyanlända elever i Finland och stödja inlärningen av svenska och finska, utvecklar REDIT-projektet det digitala språkinlärningsspelet Sprok genom en användarcentrerad designprocess.  

Nyheter

digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning
Nyheter

Digitala spel och andraspråksinlärning

I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt drog våra projektkollegor Emmanuel Acquah och Heidi Katz slutsatsen att digitala inlärningsspel är effektiva verktyg för språkinlärning. Resultaten visar

Läs mer »

He who knows no foreign languages knows nothing of his own.

– Johann Wolfgang von Goethe